Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

 

 

 

 

BEYANNAME TÜRÜ

BEYANNAME VERME SÜRESİ

ÖDEME SÜRESİ

 

 

 

 

 

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

 

İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

1.Taksit Mart ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

 

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terkten önce gelen 15 gün, ölüm halinde ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir.

Beyanname verme süreleri içerisinde ödenir.

 

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olması halinde izleyen yılın Şubat ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir. (Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde, kazançlara ilişkin yıllık beyanname MART ayının başından 25. günü akşamına kadar verilecektir.)

 

1.Taksit Şubat ayı sonuna kadar, 2.Taksit Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

 

 

Münferit Beyanname

Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.

Beyanname verme süresi içerisinde ödenir.

 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname

 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Verilebilecek İhtiyari Beyanname, izleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar verilir.

 

 

-----

 

 

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 4. ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar verilir.

Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.

 

Tarhiyatın muhatabının Türkiye yi terk etmesi halinde ise  ülkeyi terk etmesinden önceki 15 gün içinde verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

 

Özel Beyanname

Özel beyan zamanı tayin olunan gelirler ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesi kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

 

3 Aylık dönemi izleyen 2. ayın 14. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 17. günü akşamına kadarödenir.

 

Geçici Vergi Beyannamesi

 

1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart)            14Mayıs, 2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran)        14 Ağustos, 3.Dönem (Temmuz - Ağustos -Eylül)                                                           14Kasım, 4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık)          14 Şubat.

1. Dönem  17 Mayıs,

2. Dönem  17Ağustos,

3. Dönem  17 Kasım,

4. Dönem  17 Şubat.

 

Muhtasar Beyanname (Aylık)

(İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)

 

 

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadarödenir.

 

 

 

3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadarödenir.

 

Muhtasar Beyanname (Üç  Aylık) (İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi dahil)

 

1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart)            23 Nisan,2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran)        23Temmuz, 3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül)    23 Ekim, 4.Dönem (Ekim - Kasım - Aralık)          23 Ocak.

1. Dönem  26 Nisan,

2. Dönem  26Temmuz,

3. Dönem  26 Ekim,

4. Dönem  26 Ocak.

 


 

 

 

 

BEYANNAME TÜRÜ

BEYANNAME VERME SÜRESİ

ÖDEME SÜRESİ

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

 

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadarödenir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

(3 Aylık)

 

3 Aylık dönemi izleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadarödenir.

Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Sorumlu Sıfatı ile Beyan)

 

İzleyen ayın 24. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadarödenir.

 

 

 

 

 

 

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlara İlişkin Muhtasar Beyanname

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (1) ve (3) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname:

3 Aylık dönemi izleyen ayın 23. günü akşamına kadarverilir. 1.Dönem (Ocak - Şubat - Mart)            23 Nisan,

2.Dönem (Nisan - Mayıs - Haziran)        23Temmuz, 3.Dönem (Temmuz - Ağustos - Eylül)    23 Ekim, 4.Dönem (Ekim - Kasım -Aralık)           23 Ocak.

 

 

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadarödenir.

 

1. Dönem  26 Nisan,

2. Dönem  26Temmuz,

3. Dönem  26 Ekim,

4. Dönem  26 Ocak.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin (2), (4) ve (8) numaralı fıkrası kapsamında yapılan tevkifatlara ilişkin beyanname:

 

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

 

 

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadarödenir.

Damga Vergisi Beyannamesi

(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)

 

 

 

İzleyen ayın 23. günü akşamına kadar verilir.

 

 

Beyanname verilen ayın 26. günü akşamına kadarödenir.

Damga Vergisi Beyannamesi

(Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için damga vergisi makbuz karşılığı ödenmesi gereken kağıtlara ilişkin)

 

 

 

Damga Vergisi’ne tabi kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen 15 gün içinde beyan edilir.

 

 

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi

 

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Özel İletişim Vergisi Beyannamesi

İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi

İzleyen ayın 20. günü mesai bitimine kadar verilir.

Beyanname verme süresi içinde ödenir.


 

 

 

BEYANNAME TÜRÜ

BEYANNAME VERME SÜRESİ

ÖDEME SÜRESİ

 

 

 

 

 

 

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

 

(I)    Sayılı listedeki mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci vergilendirme dönemi için aynı ayın 25. günü, kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemi için ise ertesi ayın 10. günü akşamına kadar,

 

(II)    Sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar için izleyen ayın 15. günü akşamına kadar,

 

(II) Sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce,

 

verilir.

 

 

 

 

 

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

 

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

 

-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,

-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,

-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde,

verilir.

 

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

 

-Malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde verilir.

 

 

 

 

 

 

 

Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

 

Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

 

 

 

Emlak Vergisi

 

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Ancak, vergi değerini değiştiren durumlarda (mükellefin değişmesi, arsa ve arazinin ifraz ve tevhidi vs.) bu olayın vuku bulduğu bütçe yılı sonuna kadar; bu durum yılın son 3 ay içinde gerçekleşmişse 3 ay içinde ilgili belediyeye bildirimde bulunulması gerekir.

 

1.   Taksit Mart,Nisan ve Mayısaylarında,

2.   Taksit Kasım ayı içindeödenir.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi

 

Beyanname verme yükümlülüğü yoktur. Her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk etmiş sayılır.

1.Taksit Ocak ayı sonuna kadar, 2.Taksit Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.


 

 

 

BEYANNAME TÜRÜ

BEYANNAME VERME SÜRESİ

ÖDEME SÜRESİ

 

 

 

 

İlan ve Reklam Vergisi

 

İlan ve reklam vergisi beyannamesi, ilan ve reklamı kendi adına yapan mükelleflerce ilan ve reklam işi yapılmadan önce ilgili belediyeye verilmesi gerekir. İlan ve reklam işini mutad meslek olarak yapanlar ilan veya reklam vergisi beyannamesini, ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın

20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye vermek durumundadırlar.

İlan ve reklam vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ancak, belediye meclisleri yıllık

ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı

içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.

 

 

 

 

 

 

Eğlence Vergisi

 

1- Biletle girilen yerlerde eğlence vergisi bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır

 

2- Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi ile ilgili olarak mükelleflerin beyanname düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

3- Müşterek bahislerde her aya ait vergi o ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ilgili belediyeye bir beyanname ile bildirilir.

1- Biletle  girilen yerlerde vergi,belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir.

2- Biletle girilmeyen yerlere ait eğlence vergisi o ayı takipeden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödenir.

3- Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

 

Haberleşme Vergisi

 

Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden haberleşme vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyanname ile bildirilir.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

 

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi

 

Elektrik enerjisini tedarik eden veya havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi, tahsil tarihini takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

 

Yangın Sigortası Vergisi

 

Mükellefler bir ay içindeki vergiye tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiyi ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları belediyeye bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar.

 

Beyanname verme süresi içinde ödenir.

 

 

 

 

Çevre Temizlik Vergisi

 

İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır.

İlk kez mükellefiyet tesisi durumunda 1 ay içinde ilgili belediyeye bildirim verilir.

1.Taksit Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, 2.Taksit Kasım ayı içinde, ödenir.

Yeni mükellefiyet tesisi durumunda verginin ödenmesi taksit dönemleri itibarıyla farklılık arz etmektedir.
Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI