Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

7143 Sayılı Kanun ile Eczanelerde kayıt düzeltme

KAYIT DÜZELTME NEDİR? 
Eczaneler, kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında yer almayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında KDV hesaplamak ve fatura düzenlemek suretiyle, en geç 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar kayıtlarından cezasız ve faizsiz bir şekilde çıkarabilirler.

7143 SAYILI KANUN İLE ECZANELERDE KAYIT DÜZELTME NASIL YAPILACAKTIR?

Eczaneler, stoklarında yer almayan ilaçları normal satış işlemlerinde olduğu gibi fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilecektir.

Düzenlenecek faturada, aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

* Alıcıya ilişkin bilgiler yerine, ‘Muhtelif Alıcılar’ (7143 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir.) ibaresi yazılacaktır.

* Fiyat bölümüne ilaçların eczane kayıtlarında yer alan maliyet bedelleri yazılacaktır.

* Maliyet bedeli üzerinden % 4 oranında KDV hesaplanacaktır.

VERGİSEL İŞLEMLER NELERDİR? 
Eczanelerce düzenlenecek faturada, ilacın tabi olduğu KDV oranı yerine % 4 KDV hesaplanacak ve bu KDV tutarı ayrı bir beyanname ile en geç 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenecektir. 

Ödenen bu vergi, hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği gibi gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gider olarak dikkate alınamaz. 

Bu işlem nedeniyle oluşan satış hasılatı, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

7143 sayılı Kanunla kayıt düzeltme işlemleri yapılmış stoklarla ilgili, tarhiyat yapılmayacağı gibi geçmişe yönelik ceza ve faiz de uygulanmayacaktır.

Düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, ilgili dönemdeki Bsformuna dahil edilerek bildirilecektir.

Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun ‘Soyadı/Adı Unvanı’ bölümüne ‘Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun madde 6/2)’, ‘Vergi Kimlik Numarası’ bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI