Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Seri No:21

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik  yapan 21 nolu KDV Genel uygulama tebliği 10 Ekim 2018  tarih ve 30561 sayılı Resmi Gazete´de yayımlandı.

1. Sorumlu  sıfatıyla  beyan  edilmeyen  veya  eksik  beyan  edilen  KDV tutarının  satıcı  tarafından  beyan  edilmiş  olması  halinde  sorumlu  adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaması için söz konusu verginin satıcı tarafından Hazineye ödenmiş olması şartıgetirilmiştir. Sorumlu tarafından beyan  edilip  ödenmesi  gerekirken  satıcı  tarafından  beyan  edilen  ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranacaktır.Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden  verginin  ödenmemesi  veya  ödenecek KDV  çıkmaması nedenleriyle Hazineye  ödenmeyen  vergi  ile  buna  bağlı  ceza,  faiz  ve  zamlar  alıcıdan aranacaktır.

2. KDV  Kanunun  13/1-k maddesinde yer alan “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” uygulamasında Üniversitelere yapılacak bağışlarda,  uygulama  imar  planı,  parselasyon  planı  veya  vaziyet  planı olmaması  gibi  nedenlerle  inşaat  ruhsatı  alınamaması  halinde,  istisna kapsamında  alınacak  mal  ve  hizmet  listesinin  onayında  ruhsat  yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranacaktır.İndirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen verginin ay içi hesaplamalarında “doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutar” dikkate alınacaktır. Daha önce “azami  iade  edilebilirtutar”dikkate alınıyordu.

? Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu tevkifat uygulaması kapsamındaki bir işleme ilişkin olarak alıcının KDV tevkifatını beyan etmemesi/eksik beyan etmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar netleştirilmiştir.

? KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan istisna kapsamında üniversitelere bağışlanacak tesise ilişkin inşaat ruhsatının alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında inşaat ruhsatı yerine üniversitenin inşaatla ilgili biriminin uygun görüşünün yeterli olduğu belirtilmiştir.

? İndirimli orana tabi işlemlerde azami iade tutarının belirlenmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 21)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır.

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/B-15.2.1.) bölümünün ikinci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “ay içi hesaplamalarda” ibaresi “ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI