Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

e-Tebligat Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi

Torba kanun diye adlandırılan 6009 sayılı yasa 01.08.2010 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yasada  Gelir İdaresi Başkanlığı bir kısım tebligatları elektronik olarak mükelleflere tebliğ etme yetkisini almış bulunmaktadır. 

 6009 sayılı yasaya  göre, vergi idaresi tarafından mükelleflere yapılacak birçok tebligat bundan böyle elektronik olarak yapılmaya  başlanacaktır.  Vergi daireleri bu sayede birçok kırtasiyecilikten kurtulmuş olacaktır.  Mükellefler de artık kağıt ortamdaki tebligat yerine kendilerine, idare tarafından kendi e-posta adreslerine tebligat atılmış ve yapılmış olacaktır. Daha doğrusu e-tebligat gerçekleşmiş sayılacaktır.  

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından birçok işverene ve hatta birçok sigortalıya (e-posta adresleri kurumda bulunan) elektronik ortamda kendi durumları ile ilgili olarak bazı tebligatların  yapıldığı son 1 yıldır görülmektedir.  Gerçekten de elektronik tebligat son derece hızlı ve  çağdaş bir tebligat yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. 

E-tebligatın kendine has kolaylıkları olmasına rağmen  pratik bir tebligat sistemidir.  Klasik ortamda yapılan tebligatların uygulamada birçok sakıncaları bulunduğu ve bu  tebligatların bir bölümünün yargıya taşındığı zaman, zaman zaman da  iptal edilmiş olduğu görülmektedir. 

6009 sayılı torba kanun ile  VUK’nunda yapılan düzenleme gereği e-tebligat ilkeleri konusunda usulleri düzenleme yetkisi Maliye Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı da 6009 sayılı yasadan almış olduğu bu  yetkiye istinaden  e-tebligatın ilke ve yöntemlerini önümüzdeki günlerde belirleyip bir genel tebliğ ile kamuoyuna duyuracaktır. 

Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı genel tebliğde e-tebligatla ilgili kanunda verilen yetkiyi aşan  yeni kurallar getirmeyeceği düşüncesindeyiz. Eğer, Maliye Bakanlığı kendisine verilen yetki sınırlarını aşan  ölçüde  bir takım kurallar ihdas etmesi halinde 6009 sayılı yasa ile  çelişecektir.  Ne var ki, uygulamada birçok vergi mükellefinin bırakınız e-posta adresini, internet sitesi dahi bulunmamaktadır.  Birçok şirket  hariç, gelir vergisine tabi şahıs işletmelerini e-posta adresinin bulunmadığı gerçeği dikkate alındığında bu uygulamanın ne derece başarılı olacağı tartışmalıdır.

İşin bir başka boyutu da  mükelleflerin vergi ile ilgili işlemlerini bugün itibariyle mali müşavir ve muhasebeciler,  yeminli mali müşavirler elektronik ortamda yerine getirmektedir.  Anlaşılan o ki, Maliye Bakanlığı bundan böyle bütün işlemleri elektronik ortama taşıma niyeti içerisindedir.  Özellikle 1/1/2010 tarihinden  itibaren KDV iade/yüklenim listelerinin  VEDOP ortamında Maliye Bakanlığı’na yollandığı uygulaması dikkate alındığında  bütün vergileme ve muhasebe işlemleri elektronik ortama dahil edilmiş durumdadır.

E-tebligatla ilgili çeşitli tereddütlerimiz bulunmaktadır. Buna göre, Türkiye çapında bütün vergi beyannameleri ile ilgili iş ve işlemlerin 3568 sayılı yasaya göre unvan almış meslek mensupları tarafından  icra edildiği bilinmektedir.  Bazı meslek mensuplarının  defterini tuttukları mükelleflerin  mutlak surette “sözleşme” yapmaları ve aynı zamanda  defterini tuttukları ve müşavirliğini yaptıkları bu gerçek ve tüzel kişilerin  genel vekaletnamelere sahip olmaları zorunludur.  Öte yandan, e-tebligat konusunda idarenin  mutlak surette her meslek mensubu ile “tebligat sözleşmesi” yapması  gerekliği kanısındayız.  Geçmiş dönemlerde 213 sayılı VUK’na eklenen hüküm ile “iletilerin” tebligat yerine geçeceği yasaya  eklenmiştir.  Bu iletiler elektronik ortamda mükellefe  ve aynı zamanda meslek mensubuna yapılmış addedilmiştir.  Burada meslek mensubunun bu müşteri ile sözleşmesinin olmaması halinde veya vekaletnamesine sahip olmaması halinde durum ne olacaktır? Bu durum düşündürücüdür. Hatta, zaman zaman meslek mensubu ile mükellefi arasındaki hizmet sözleşmesi  yenilenmediği takdirde veya  bu sözleşme iptal edildiği takdirde yapılan  iletiler ve tebligatlar ne olacaktır? Bunlar uygulamada her zaman ortaya sorun olarak gelmektedir. 

E-tebligattaki amaç daha ziyade mükellefin veya meslek mensubunun konudan, mükellef ve mükellefiyetle ilgili durumlardan haberdar edilmesidir.  Vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bütün vesikaların  mükellefin veya muhasebecisinin e-posta adresine iletilmesi tebliğ yerine geçmektedir. Bu ileti mükellefe  iletilmeyip muhasebecisine iletilirse durum tebliğ yerine geçecek midir? Ya da bu iletiler, mükellefin e-posta adresine bırakılması halinde  ne sürede ve hangi koşullarda tebliğ edilmiş sayılacağı muğlaktır.

Maliye Bakanlığı’nın e-tebligat uygulamalarını çok yönlü düşünüp buna göre uygun bir e-tebligat yönetmeliği  veya genel tebliği hazırlamasında yarar vardır.  Tebligat birçok işlem için başlangıcı ve baz hareket tarzını belirleyen önemli bir eşiktir. Maliye Bakanlığı’nın bu  konuda  kendi taşra örgütünden  ve mesleki kurumlardan, TÜRMOB’dan  ve üniversitelerden  bilgi alarak  e-tebligat işlemlerini  düzenlemesinde  yarar vardır.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan

 
 

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI